fbpx

Avuvue Oasys 1-day w promocji 3+1

on **wtorek**, 16 **październik** 2018. Posted in Promocje, Blog

Avuvue Oasys 1-day w promocji 3+1

W połaczeniu z firmą Johnson&Johnson przedstawiamy państwu promocję na zakup soczewek kontaktowych jednodniowych Acuvue Oasys 1-day.

Wyjątkowe soczewki kontaktowe nowej generacji jakimi są Oasys1-day, dzięki zastosowaniu wyjątkowej Technologii Zintegrowanej Łzy Hydraluxe™  oferują właściwości nawilżające, które w połączeniu z naturalnym filmem łzowym mogą zapewnić najwyższy komfort, jakość widzenia i świetne właściwości użytkowe, pozwalając na to aby komfortowo byc z wami przez cały dzień.

Promocja zakupowa dostepna jest w naszym Salonie optycznym Optoart na ul Grtodzkiej w Głogowie i oferuje do każdych zakupionych 3 opakowan soczewek Acuvue Oasys 1-day jedno opakowanie gratis

poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin promocji:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2018

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMECKIEJ
„Odbierz gratis z ACUVUE®”
§ 1
ORGANIZATOR
Promocja Konsumencka pod nazwą „Odbierz gratis z ACUVUE®” („Promocja Konsumencka”) jest oferowana
i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem Promocji Konsumenckiej
jest: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000032278,
o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych, NIP: 113‐00‐20‐467, zwana dalej „Organizatorem”.
Organizator powierzył prowadzenie Promocji Konsumenckiej Realizatorowi Promocji: ADHD Interactive SDN sp. z
o. o. sp. k., ul. Małopolska 2a, 60‐616 Poznań NIP: 7811894934, REGON: 302700198 KRS: 0000505284, zwanej dalej
„Realizatorem”, która w tym zakresie działa na zlecenie Organizatora.
§ 2
PRZEDMIOT PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
1. Promocja Konsumencka polega na uprawnieniu Uczestnika do otrzymania:
a. czwartego opakowania soczewek kontaktowych ACUVUE® OASYS 1‐Day gratis przy
jednoczesnym zakupie 3 opakowań jednodniowych soczewek ACUVUE® OASYS 1‐Day
2. Promocja obowiązuje od dnia 01.10.2018 r. do 31.01.2019 r.
3. Promocja jest prowadzona w salonach okulistyczno‐optycznych (placówkach detalicznych) prowadzących
bezpośrednią sprzedaż soczewek kontaktowych do konsumentów na całym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej (dalej „Salony”). Lista Salonów biorących udział w Promocji znajduje się na stronie internetowej
w ww.acu vue.pl.
4. Promocja dotyczy również zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego danego Salonu,
o ile odbiór zamówienia następuje przez uczestnika osobiście.
§ 3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
1. Promocja Konsumencka dostępna jest dla osób fizycznych (od 16 roku życia), które dokonają zakupu na
terenie Polski (zwanych dalej „Uczestnikami”).
2. Uczestnik nie może skorzystać z Promocji Konsumenckiej więcej niż trzy razy.
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2018
5
3. Warunkiem skorzystania z Promocji Konsumenckiej przez Uczestnika jest instalacja aplikacji mobilnej
„Twoje ACUVUE®” dostępnej w Android Apps za pośrednictwem Google Play i Apple Store. Aplikacja jest
obsługiwana przez urządzenia elektroniczne z systemami Android i iOS.
4. Po instalacji Aplikacji Uczestnik, aby wziąć udział w Promocji Konsumenckiej, zobowiązany jest do:
a. Rejestracji poprzez podanie w Aplikacji adresu e‐mail;
b. Zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień;
c. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez odpowiednie oznaczenia pola
znajdującego się w formularzu rejestracyjnym Aplikacji;
d. Wejścia w zakładkę „Oferty”;
e. Wybrania przycisku Voucher „3+1 gratis co spowoduje pojawienie się informacji o Promocji
Konsumenckiej i lokalizacji Salonów (tzw. „ECP locator”) optycznych biorących udział w Promocji.
Przez Voucher należy rozumieć elektroniczne potwierdzenie gratisu w wysokości jednej paczki
soczewek ACUVUE®
f. Zeskanowania za pośrednictwem Aplikacji kodu QR znajdującego się w Salonie optycznym, co
spowoduje wyświetlenie się komunikatu o wykorzystaniu Vouchera;
g. Pokazaniu komunikatu obsłudze Salonu.
5. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji Konsumenckiej jest każdorazowe zeskanowanie
Vouchera w salonie optycznym dla danej transakcji zakupowej.
6. Z Promocji można skorzystać wyłącznie w Salonie optycznym biorącym udział w Promocji Konsumenckiej,
w którym Uczestnik dokonał jednoczesnego zakupu soczewek kontaktowych ACUVUE® zgodnie z § 2 ust.
1 Regulaminu.
7. Ilość Voucherów zniżkowych jest ograniczona i będą one dostępne w Aplikacji do wyczerpania.
§ 4
CZAS TRWANIA PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
1. Promocja Konsumencka rozpoczyna się dnia 01.10.2018 r. i trwa do dnia 31.01.2019 r. lub do wyczerpania
przedmiotu Promocji. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu obowiązywania
Promocji w przypadku niewykorzystania całego jej przedmiotu w powyższym terminie.
2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Salonach biorących udział w Promocji.
§ 5
ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
Promocja Konsumencka prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2018

§ 6
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane
przez cały czas trwania Promocji Konsumenckiej, nie później jednak niż w terminie do dnia 28.02.2019 r.
(decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym
na adres: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Vision, ul. Iłżecka 24, 02‐135 Warszawa z dopiskiem
„REKLAMACJA”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego,
b. dokładny opis i powód reklamacji,
c. podpis Uczestnika.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3 osobową Komisję powołaną
przez Organizatora.
4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji w
terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 7
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników zgromadzonych w związku z ich udziałem w Promocji
Konsumenckiej jest Organizator, tj. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka
24.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”.
3. Cel przetwarzania danych osobowych Uczestników to realizacja Promocji Konsumenckiej, w szczególności
weryfikacja spełnienia przez Uczestnika warunków udziału wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu oraz
faktu otrzymania przez niego nagród określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu i rozpatrywanie ewentualnych
reklamacji Uczestnika w zakresie sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej, a także działania
marketingowe w zakresie własnych produktów i usług, zwłaszcza informowanie o kolejnych akcjach
promocyjnych w przypadku udzielenia przez Uczestnika zgody, o której mowa w ust. 4.
4. Za dobrowolną zgodą Uczestnika informacje marketingowe będą przekazywane na udostępniony przez
niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu w ramach telemarketingu. Nieudzielenie zgody na
otrzymywanie informacji o charakterze handlowo‐marketingowym na adres mailowy lub telefonicznie nie
ma wpływu na możliwość skorzystania z Promocji Konsumenckiej.
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2018

5. Organizator działając na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzył przetwarzanie
danych osobowych Uczestników firmie ADHD Interactive SDN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Małopolska 2a, odpowiedzialnej za obsługę aplikacji
mobilnej „Twoje ACUVUE®”.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Promocji Konsumenckiej.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania jak również prawo do
wycofania udzielonej zgodnie z Regulaminem zgody na przetwarzanie danych, a także prawo do złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych Organizatora. Prawa
te mogą być realizowane m.in. poprzez skierowanie w tej sprawie stosownego pisma na adres Johnson &
Johnson Poland Sp. z o.o. Vision, ul. Iłżecka 24, 02‐135 Warszawa.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018 roku.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne
dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej. W takim przypadku
Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 21 dni wcześniej poinformować na stronie internetowej
www.acuvue.pl o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy Uczestnik miał
możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa
w tej Promocji Konsumenckiej lub odstąpienia od udziału w tej promocji.

**Skomentuj**

**Komentujesz jako Gość.** **Opcjonalny login poniżej.**