fbpx

Regulamin programu „Satysfakcja Gwarantowana"


Spis treści
POSTANOWIENIA OGÓLNE................................................................................................................... 3
§ l [Określenie ORGANIZATORA] .......................................................................................................... 3
§2 [Cel programu] .................................................................................................................................3
§ 3 [Zakres programu]........................................................................................................................... 3
§ 4 [Zastrzeżenie prawa do rozszerzenia zakresu programu]................................................................3
§ 5 [Przedmiot programu] .................................................................................................................... 4
§ 6 [Określenie nabywcy]...................................................................................................................... 4
§ 7 [Wykluczenie z udziału w innych formach promocji].......................................................................4
§ 8 [Obowiązek powiadomienia ORGANIZATORA] ............................................................................... 4
§ 9 [Obowiązek zwrotu nagród, rabatów, ulg i innych korzyści] .......................................................... 5
II. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z PROGRAMU „SATYSFAKCJA GWARANTOWANA"..................... 5
§ 10 [Ograniczenie praw nabywcy do udziału w programie]................................................................5
§ 11 [Nabyte wady techniczne towaru]................................................................................................5
§ 12 [Gwarancja technicznej sprawności towaru]............................................................................... 5
§ 13 [Udział w innych formach promocji produktu].............................................................................6
§ 14 [Przepisy odrębne]...................................................................................................................... 6
III. POSTĘPOWANIE GWARANCYJNE .................................................................................................. 6
§ 15 [Czas zakupu towaru].................................................................................................................. 6
§ 16 [Określenie dnia zakupu]............................................................................................................. 6
§ 17 [Termin i miejsce zwrotu towaru]................................................................................................6
§ 18 [Zachowanie terminu] ................................................................................................................ 7
§ 19 [Stan zwracanego towaru]...........................................................................................................7
§ 20 [Opis przyczyny zwrotu].............................................................................................................. 7
§ 21 [Koszty przesyłki zwracanego towaru]........................................................................................ 7
§ 22 [Termin zwrotu i cena zakupu] ...................................................................................................7
§ 23 [Określenie sposobu zwrotu ceny zakupu].................................................................................. 7
§ 24 [Cel zbierania informacji o przyczynie zwrotu]............................................................................8
§ 25 [Odmowa przyjęcia towaru] ........................................................................................................8
§ 26 [Niestaranność nabywcy i osób którymi się posługuje] ...............................................................8
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ................................................................................................. 8
§ 27 [Zgoda na przetwarzanie danych osobowych] .............................................................................8
§ 28 [Dopuszczalność przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim] .................................9
§ 29 [Prawo dostępu do danych osobowych] ..................................................................................... 9
§ 30 [Usunięcie danych osobowych].....................................................................................................9
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .......................................................................................................... 9
§ 31 [Kontakt z uczestnikami programu] ............................................................................................. 9
Załącznik nr 1. Formularz zwrotu produktu........................................................................................ 10I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ l [Określenie ORGANIZATORA]
ORGANIZATOREM programu „Satysfakcja Gwarantowana" jest Bausch Health Poland sp. z o.o. z
siedzibą w Rzeszowie przy ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru KRS
0000669695, NIP 8133676203, REGON 180935403 określana w dalszej części regulaminu jako
ORGANIZATOR współpracująca w tym zakresie z VSC Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 186/2b/2, 53-235 Wrocław, NIP 899-255-54-48, REGON
020203207. ORGANIZATOR zleca obsługę programu VSC Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Grabiszyńska 186/2b/2, 53-235 Wrocław, NIP 899-255-54-48, REGON 020203207 określanej dalej
jako KOORDYNATOR.
§ 2 [Cel programu]
Program został przygotowany w celu zapewnienia nabywcom zakupu wyrobów ORGANIZATORA
możliwie jak najlepszej jakości oraz możliwości ich zwrotu, w razie braku satysfakcji z ich
użytkowania, przy zapewnieniu nabywcom ograniczenia ich ryzyka ekonomicznego nabycia
produktów objętych programem, w razie braku takiej satysfakcji. Celem programu jest ponadto
uzyskiwanie od nabywców informacji jakie przyczynią się do opracowywania wyrobów o coraz
lepszych walorach użytkowych.
§ 3 [Zakres programu]
Programem „Satysfakcja Gwarantowana" objęte są oferowane przez ORGANIZATORA na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej nowo zakupione produkty marki „Biotrue®":
• Biotrue® 480 ml
• Biotrue® 300 ml
• Biotrue® 120 ml
• Biotrue® 100 ml.
§ 4 [Zastrzeżenie prawa do rozszerzenia zakresu programu]
ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zawężenia zakresu produktów objętych
programem „Satysfakcja Gwarantowana" znajdujących się w ofercie. Aktualna lista produktów
każdorazowo zostanie umieszczona w regulaminie programu.
§ 5 [Przedmiot programu]
ORGANIZATOR zapewnia realizację prawa nabywcy do zwrotu produktu objętego zakresem
niniejszego programu, które przysługuje nabywcy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Nabywca ma prawo do dokonania zwrotu produktu wymienionego powyżej w § 3 jeżeli walory
użytkowe danego produktu nie są dla niego z jakichkolwiek przyczyn satysfakcjonujące,
z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego regulaminu.
§ 6 [Określenie nabywcy]
Program kierowany jest do nabywców, którzy posiadają rachunek bankowy w złotych polskich,
prowadzony w Rzeczypospolitej Polskiej. Za nabywcę uważa się osobę, która zakupiła w sieci
sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej choćby jeden z produktów opisanych w § 3
regulaminu.
a) Uczestnikami programu mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.
b) Z programu wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą nabywające produkt w ramach prowadzonej działalności.
c) Z programu wykluczone są osoby nabywające więcej niż jednostkowe ilości każdego z
wymienionych produktów.
§ 7 [Wykluczenie z udziału w innych formach promocji]
W wypadku skorzystania z prawa do zwrotu towaru, o którym mowa powyżej w § 5 nabywca jest
wykluczony z uczestnictwa w konkursach, loteriach, programach lojalnościowych lub akcjach
promocyjnych ORGANIZATORA lub KOORDYNATORA prowadzonych na rzecz ORGANIZATORA,
dotyczących zakupionych przez siebie produktów ORGANIZATORA. Tym samym nabywca traci prawo
do nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści jakie ewentualnie przyznano mu w ramach trwających
lub już zakończonych konkursów, loterii, programów lojalnościowych lub akcji promocyjnych.
§ 8 [Obowiązek powiadomienia ORGANIZATORA]
Jeżeli nabywca zgłosił swoje uczestnictwo w konkursie, loterii, programie lojalnościowym lub akcji
promocyjnej dotyczącej zakupionego przez siebie produktu, a następnie dopiero zdecydował się na
skorzystanie z uprawnienia do zwrotu określonego powyżej w § 5, jest zobowiązany do
poinformowania o tym ORGANIZATORA, wówczas gdy w ramach tego konkursu, loterii lub programu
lojalnościowego zostały mu przyznane nagrody, rabaty, ulgi lub inne uprawnienia.
§ 9 [Obowiązek zwrotu nagród, rabatów, ulg i innych korzyści]
Nabywca ma obowiązek, bez wezwania wierzyciela, niezwłocznego zwrotu wszelkich
nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści przyznanych mu w sytuacji opisanej w § 8, a które
ewentualnie zostały mu już wydane. Obowiązek taki istnieje także wtedy, gdy nabywca
zdecydował się na skorzystanie z uprawnienia opisanego w § 5 dopiero wtedy, gdy nagroda lub inna
korzyść zostały mu już wydane.
II. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z PROGRAMU „SATYSFAKCJA GWARANTOWANA"
§ 10 [Ograniczenie praw nabywcy do udziału w programie]
Nabywcy przysługuje prawo jednokrotnego udziału w Programie i zwrotu wyłącznie jednego
z wymienionych w § 3 produktów marki Bausch. Zwrot jakiegokolwiek produktu przez Nabywcę we
wcześniejszych edycjach programu „Satysfakcja Gwarantowana" wyklucza możliwość kolejnego
zwrotu któregokolwiek produktu objętego niniejszym regulaminem w niniejszej edycji programu.
§ 11 [Nabyte wady techniczne towaru]
Uprawnienie nabywcy określone w § 5 nie dotyczy towarów, w wypadku których występują
uszkodzenia lub niesprawność powstałe po dokonaniu ich zakupu, a wynikłe z:
a) przypadków losowych (uszkodzenie mechaniczne, itp.);
b) użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania lub
konserwacji;
c) ingerencji w produkt, użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub przez osoby nieuprawnione;
d) innego umyślnego, lekkomyślnego lub niedbałego zachowania nabywcy lub osób trzecich, za
które ORGANIZATOR ani KOORDYNATOR nie ponosi odpowiedzialności, które wpłynęło na
sprawność, prawidłowość lub komfort działania produktu lub też wpłynęło na innego rodzaju
zmniejszenie przydatności produktu do normalnego użytku.
§ 12 [Gwarancja technicznej sprawności towaru]
Skorzystanie przez nabywcę z uprawnień przewidzianych w gwarancji „technicznej sprawności
funkcjonowania" zakupionego produktu lub przepisach o rękojmi albo niezgodności towaru
konsumpcyjnego z umową, nie pozbawia go prawa do zwrotu towaru, o którym mowa powyżej w § 5.
§ 13 [Udział w innych formach promocji produktu]
Prawa do skorzystania z uprawnienia określonego w § 5 nie tracą nabywcy, którzy zdecydowali się na
wzięcie udziału w konkursach, loteriach oraz programach lojalnościowych dotyczących produktów
wskazanych w § 3. W takim jednak wypadku do nabywcy mają zastosowanie przepisy § 7, 8 i 9
niniejszego regulaminu.
§ 14 [Przepisy odrębne]
Przepisy regulaminów odnoszące się do loterii, programów lojalnościowych, konkursów lub akcji
promocyjnych przygotowanych przez ORGANIZATORA lub KOORDYNATORA na zlecenie
ORGANIZATORA mogą przyjmować inne rozwiązania niż określone w § 13, w tym mogą wykluczać
możliwość udziału w Programie.
III. POSTĘPOWANIE GWARANCYJNE
§ 15 [Czas zakupu towaru]
Warunkiem skorzystania przez nabywcę z programu „Satysfakcja Gwarantowana" jest zakupienie na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sprzedaży detalicznej jednego z produktów wskazanych w § 3
regulaminu w terminie od dnia 25.101.2021 r. do dnia 124.0112.20221 r.
§ 16 [Określenie dnia zakupu]
Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na fakturze VAT lub paragonie
fiskalnym.
§ 17 [Termin i miejsce zwrotu towaru]
Nabywca, aby skorzystać z prawa o jakim mowa w § 5 regulaminu, ma obowiązek dostarczyć produkt
w terminie 30 dni od dnia jego zakupu pod poniższy adres. Liczy się data wpływu do siedziby
KOORDYNATORA: VSC Sp. z o.o. Sp.k., ul. Grabiszyńska 186/2b/2, 53-235, Wrocław.
Z dopiskiem: Gwarancja satysfakcji Biotrue®
§ 18 [Zachowanie terminu]
Do biegu terminu określonego w § 17 nie wlicza się czasu naprawy, wymiany produktu lub innych
usług wykonanych w ramach gwarancji „technicznej sprawności funkcjonowania" sprzętu, rękojmi
lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
§ 19 [Stan zwracanego towaru]
Nieuszkodzony, czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy produkt powinien być przesłany
w oryginalnym, niezniszczonym, opatrzonym kodem EAN opakowaniu Bausch wraz z instrukcją obsługi oraz wszystkimi elementami i akcesoriami będącymi na wyposażeniu oryginalnie zakupionego
produktu, a także z dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub oryginału faktury VAT.
§ 20 [Opis przyczyny zwrotu]
Do zwracanego produktu nabywca powinien dołączyć opis przyczyn braku satysfakcji z produktu.
Postać przyczyny zwrotu produktu nie ma wpływu na prawo nabywcy do uzyskania zwrotu ceny
nabycia.
§ 21 [Koszty przesyłki zwracanego towaru]
Przesłanie zwracanego produktu odbywa się na koszt nabywcy.
§ 22 [Termin zwrotu i cena zakupu]
ORGANIZATOR zwraca nabywcy pełną kwotę zakupu produktu znajdującą się na dowodzie zakupu
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy cena zakupu
w sposób rażący przewyższa średnią cenę detaliczną na rynku polskim w czasie zakupu,
ORGANIZATOR może skorygować zwracaną kwotę do wysokości takiej średniej ceny detalicznej.
Zwrot kwoty zakupu nie obejmuje kosztów towarzyszących zakupowi: koszty przesyłki, dojazdu do
sklepu.
§ 23 [Określenie sposobu zwrotu ceny zakupu]
Nabywca korzystając z uprawnienia określonego w § 5 ma obowiązek wskazać należący do niego numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy w ramach programu „Satysfakcja Gwarantowana" oraz wszelkie inne dane potrzebne dla realizacji przelewu bankowego przez ORGANIZATORA zgodnie z formularzem zwrotu produktu, stanowiącym Załącznik nr l do niniejszego regulaminu.
Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w niniejszym Programie (tj. zwroty pieniędzy) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
§ 24 [Cel zbierania informacji o przyczynie zwrotu]
Informacje zawarte w opisie przyczyny zwrotu produktu określonym powyżej w § 20, będą
wykorzystywane przez ORGANIZATORA celem przygotowywania w przyszłości produktów coraz
bardziej zbliżonych do potrzeb docelowych odbiorców.
§ 25 [Odmowa przyjęcia towaru]
W wypadku braku podstaw dla uwzględnienia roszczenia nabywcy do zwrotu produktu objętego
programem za zwrotem - z zastrzeżeniem § 22 powyżej - ceny nabycia, ORGANIZATOR nie uzna
zwrotu produktu w ramach programu „Satysfakcja Gwarantowana". W takim wypadku
ORGANIZATOR w terminie określonym powyżej w § 22 powiadamia nabywcę o odmowie przyjęcia
towaru na adres e-mail wskazany przez nabywcę w formularzu zwrotu towaru, stanowiącym
załącznik do niniejszego regulaminu, a nabywca ma obowiązek odebrać produkt na własny koszt
w terminie 30 dni od dnia przesłania zwracanego produktu do ORGANIZATORA. Brak powiadomienia
o braku podstaw dla roszczeń nabywcy, o którym mowa wyżej, w przewidzianym powyżej terminie
oznacza uznanie roszczenia nabywcy o zwrot towaru na warunkach określonych w niniejszym
regulaminie.
§ 26 [Niestaranność nabywcy i osób którymi się posługuje]
ORGANIZATOR oraz KOORDYNATOR nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w przesłaniu pieniędzy zazwrócony produkt z powodu podania niepełnych lub błędnych danych osobowych, adresowych lub
bankowych. W takim wypadku nabywcy nie przysługuje roszczenie o zwrot zwróconego produktu oraz o ponowne przelanie środków na zaktualizowane dane.
ORGANIZATOR nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za inne zachowania nabywcy lub podmiotów,
którymi nabywca się posługuje.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 27 [Zgoda na przetwarzanie danych osobowych]
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Nabywców jest Bausch Health Poland
sp. z o.o., z siedzibą w (35-959) Rzeszowie, ul. Przemysłowa 2.
2. Dane osobowe NABYWCY: imię, nazwisko, adres e-mail, wiek, numer rachunku bankowego,
nazwa banku, będą przetwarzane przez Organizatora, w celach związanych z realizacją
niniejszego Programu.
3. KOORDYNATOR Programu VSC Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska
186/2b/2, 53-235 Wrocław, NIP 899-255-54-48, REGON 020203207 jest podmiotem
przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
4. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu, w szczególności
KOORDYNATOROWI dane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi.
5. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym niż KOORDYNATOR Programu
podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania
marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie
zawartych umów z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane
osobowe mogą być także udostępnione podmiotom powiązanym z Administratorem oraz
podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), tzn. wyrażonej zgody na
udział w programie w związku z akceptacją regulaminu Programu przez Uczestnika.
7. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (przepisów
podatkowych, przepisów postępowań reklamacyjnych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach realizacji wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora ( dochodzenie roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych,
procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony
Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń).
8. NABYWCA biorąc udział w programie i dokonując zwrotu produktu wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA oraz udostępnianie danych osobowych
oraz powierzenia ich do przetwarzania KOORDYNATOROWI na zasadach opisanych w
niniejszym regulaminie zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami, w celu umożliwienia
realizacji celów niniejszego programu określonych regulaminem, w szczególności wypłacenia
nabywcy pieniędzy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, ustalenia prawa nabywcy
do żądania zwrotu pieniędzy oraz analizy statystycznej polegającej na badaniu opinii nabywców
na temat produktów objętych niniejszym programem.
§ 28 [Dopuszczalność przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim]
Dane osobowe dotyczące nabywców towarów mogą być zbierane i przetwarzane jedynie za
dobrowolną zgodą tych osób i jedynie na potrzeby określone powyżej w § 27.
§ 29 [Prawo dostępu do danych osobowych]
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ORGANIZATORA w związku z
prowadzonym programem, ma w każdym czasie zapewniony do nich dostęp i może żądać ich
niezwłocznego poprawienia, zmiany lub usunięcia, pisząc do Administratora na adres **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.**
3. Żądanie usunięcia danych osobowych przez uczestnika traktowane jest jako równoznaczne z
wystąpieniem z programu i oznacza obowiązek nabywcy do niezwłocznego zwrócenia
ORGANIZATOROWI świadczeń, jakie nabywca otrzymał w związku z uczestnictwem w
programie.
4. Uczestnikowi programu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO.
§ 30 [Okres przechowywania danych osobowych]
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
Programu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
2. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie otrzymali zwrotu środków
za Produkt zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca okresu, w którym można było
zwrócić produkt.
3. Dane osobowe Uczestników, którzy otrzymali zwrot środków za Produkt będą przetwarzane
do 5 lat od dnia zakończenia okresu, w którym można było zwrócić produkt.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31 [Kontakt z uczestnikami programu]
Dodatkowe informacje na temat programu „Satysfakcja Gwarantowana" są zawsze dostępne na
witrynie internetowej pod adresem www.biotrue.com.pl. Za pośrednictwem adresu mailowego **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.** towarów objętych programem mogą w każdym czasie kierować do ORGANIZATORA wszelkie pytania związane z programem, regulaminem oraz produktami marki
Bausch. Informacje na temat programu „Satysfakcja Gwarantowana" można uzyskać również
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bausch Health Poland sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 2, 35-959 Rzeszów. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.**.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach organizacji Programu „Satysfakcja Gwarantowana”, w tym na potrzeby umożliwienia Uczestnikowi korzystania z uprawnień przysługujących jej uczestnikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
Podanie danych jest dobrowolne. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi podatkowe bądź usługi prawne tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu.
Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom powiązanym z Administratorem innym podmiotom grupy Bausch Health, również tym z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie obowiązuje inny poziom ochrony poufności danych. Bausch Health wprowadził ochronę umowną w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Programu, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu czy też cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres e-mail: **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.**.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Programie.
Załącznik nr 1. Formularz zwrotu produktu
Prosimy o czytelne wypełnienie DRUKOWANYMI literami.
*Pola obowiązkowe. Poniższe oświadczenie może być złożone wyłącznie przez osobę, która ukończyła 18 lat.
Imię*:____________________________________________________________________________
Nazwisko*:________________________________________________________________________
Data urodzenia:____________________________________________________________________
Telefon*: _________________________________________________________________________
Ulica i nr domu*:___________________________________________________________________
Kod pocztowy*: ______ Miejscowość*:_________________________ Poczta*:_________________
E-mail*: __________________________________________________________________________
Nazwa banku*:_____________________________________________________________________
Nr rachunku bankowego*:____________________________________________________________
Rodzaj zakupionego produktu*:________________________________________________________
Powód zwrotu*:____________________________________________________________________
Oświadczenia Uczestnika Programu: 1. Zgłaszam swój udział do Programu „Satysfakcja Gwarantowana". 2. Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z Regulaminem Programu i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Bausch Health Poland sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 2, 35-959 Rzeszów, na zasadach opisanych w Regulaminie Programu „Satysfakcja Gwarantowana”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu realizacji ww. Programu „Satysfakcja Gwarantowana". -------------------------
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bausch Health Poland sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 2, 35-959 Rzeszów. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.**
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach organizacji Programu „Satysfakcja Gwarantowana”, w tym na potrzeby umożliwienia Uczestnikowi korzystania z uprawnień przysługujących jej uczestnikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
Podanie danych jest dobrowolne. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi podatkowe bądź usługi prawne tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom powiązanym z Administratorem innym podmiotom grupy Bausch Health, również tym z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie obowiązuje inny poziom ochrony poufności danych. Bausch Health wprowadził ochronę umowną w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Programu, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu czy też cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres e-mail: **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.**. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Programie. Data*: _______________________ Podpis*:__ ___________________ Produkt wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres:
VSC Sp. z o.o. Sp.k., ul. Grabiszyńska 186/2b/2, 53-235, Wrocław.
Z dopiskiem: Gwarancja satysfakcji Biotrue®